Ping online, nslookup, check port open, check ip nat port, check nat ip port ipv6 nhanh nhất

Public IP:
IP/Domain:
Port/Time:


Note: check only get open port, header get header of port & ping, binary get header and body of port & ping!
Ghi chú: check chỉ check port open hay close thôi, header là lấy thông tin ping và check, binary là vừa lấy source, header và check!